Tính bền vững

Tôn chỉ của RSP về môi trường

RSP là đơn vị tích cực trong việc nâng cao ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc tuân thủ các quy chuẩn, RSP luôn hướng tới việc sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu thiên nhiên và giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường. Với các tiêu chí phát triển nêu trên, RSP cam kết đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của khách hàng dựa trên:

  •   Sử dụng năng lượng hiệu quả
  •   Sử dụng nguồn nước hợp lý
  •   Bảo vệ môi trường xanh – sạch
  •   Chất lượng không gian sống
  •   Chú trọng đến các yếu tố sinh thái và không ngừng cải tiến.